STCSC

STCSC


07 กรกฎาคม 2554

เวทีทรรศนะ “จิตสำนึกของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย”ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดเวทีทรรศนะในหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ใต้ตึกอาคารเรียนชั้น 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยมีนายอุทิศ บุตรสงกา นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ นายไพศาล ราชกิจ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 2 มาเป็นวิทยากร ซึ่ง 2 ท่าน ได้เสวนาถึง การรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการให้ความสำคัญในการออกไปเลือกตั้งของประชาชน ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งรวมถึง ผลเสียของการไม่ไปเลือกตั้งและที่สำคัญได้เรียกร้องให้คริสตชนใช้สิทธิการเลือกตั้ง ด้วยมโนธรรมอันสุจริตเพื่อเห็นแก่คุณงามความดีของส่วนร่วมและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ เป็นหน้าที่อันมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ต้องรับผิดต่อหน้าพระเป็นเจ้า ทิ้งท้ายด้วยคำคม ดี ๆ ดังนี้
“ อย่านอนหลับทับสิทธิ” , “รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง”
กากบาท กาลง ตรงใจท่าน
เลือกใครนั้น ตามสิทธิ มิปัดป้อง
เลือกคนดี สยามดี เฉลิมฉลอง
เลือกคนชั่ว ชาติร่ำร้อง นองน้ำตา
อย่าหลงเชื่อ ละคร วาทศิลป์
อย่าหลงกิน เงินทอง ของโกงหนา
จิตมโน โทรเป็นสื่อ ให้มือกา
ลงตรงหน้า คนดี ที่ช่องใจ
ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมทุกท่าน ในการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น