STCSC

STCSC


22 มิถุนายน 2553


วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ทางวิทยาลัยเเสงธรรม ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้วเเสงธรรม ภายใต้ชื่องาน "กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่" เพื่อสร้างความรักเเละความผูกพันอันดี สำหรับรุ่นพี่และรุ่นน้องในรั้วเเสงธรรม โดยมี บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยเเสงธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมนี้ โดยในปีการศึกษา2553นี้ มีน้องใหม่ทั้งหมด 93 คน ซึ่งรุ่นพี่ก็ได้รับน้องด้วยความรักและความเป็นกันเอง และได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับน้องๆ
ไหว้ครู 53


วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยเเสงธรรมได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2553 ขึ้น โดยมี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม lux mundi ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการน้อมเคารพ นึกถึงพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ โดยมีบรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน ร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน


15 มิถุนายน 2553

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2553
ฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30น. - 12.00น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมีคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30น. - 12.00น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2553
มิถุนายน 53 วันที่ 17 09.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสำหรับปีการศึกษาใหม่ และและพิธีไหว้ครู
14.00 น. พิธีต้อนรับน้องใหม่
วันที่ 19 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา(ไม่ต้องเสียเงินหน่วยกิต)
กรกฎาคม 53 วันที่ 17 “สัมมนาเชิงวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา”
วันที่ 26-27 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
สิงหาคม 53 วันที่ 11-19 ปิดเรียนกลางภาค
วันที่ 14 พิธีบวชสังฆานุกรและพิธีแต่งตั้งฯ
วันที่ 20 เปิดเรียนกลางภาค
กันยายน 53 วันที่ 28 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันที่ 29-9ต.ค. การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553
ตุลาคม 53 วันที่ 11-16 ฝึกภาคปฎิบัติ