STCSC

STCSC


27 ธันวาคม 2554

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น – 22.00 น. ชมรมสังคมพัฒนา ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปี่ที่ 3-4 จัดโครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน (ปรศ.3- ปรศ.4) ให้ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและอุทิศตนเอง ในการเป็นผู้มอบความสุข ผ่านทางกิจกรรมที่ทำนี้


14 ธันวาคม 2554

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสนี้ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความรักและสำนึกในการเป็นพยานของคริสตเจ้าด้วยความรักและรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยแสงธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 10.20 -10.40 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 โดยมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และพระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี วิทยาลัยแสงธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปและร่วมใจกันเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน
โครงการแพร่ธรรมสัญจรวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2554 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมอภิบาลและแพร่ธรรม สามเณราลัยแสงธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และสมาชิกผู้เข้าร่วมค่ายอีกจำนวน 9 คน ไปจัดค่ายเพื่อการแพร่ธรรมในวัดเขตอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยการสอนคำสอน จัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆ และสัมผัสชีวิตชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ โดยสถานที่ในการจัดค่ายในครั้งนี้หมู่บ้านที่พวกเราได้เดินทางไปแพร่ธรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย บ้านผะเบี้ยว บ้านราชา บ้านทีทอถ่า บ้านหล่องน้อย และบ้านฮี่โพโครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2554 ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม โดยประธานชมรมและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13 ที่หมู่บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายฯในครั้งนี้ เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นจริง ในการใช้ชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็ได้ให้การต้อนรับ พวกเราที่เป็นตัวแทนในการสำรวจค่ายฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

15 พฤศจิกายน 2554

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่สัตบุรุษที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือจำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสและพี่น้องสัตบุรุษเป็นอย่างดีนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ (วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง) ซึ่งเป็นศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ในการออกเยี่ยมครั้งนี้เพื่อบรรเทาใจและให้กำลังใจ ด้วยการมอบถุงยังชีพและได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้


02 พฤศจิกายน 2554

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษ ผู้ประสบอุทกภัยวันที่ 31 ตุลาคม 2011 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และนักศึกษาอาสาสมัคร ได้เยี่ยมสัตบุรุษ ผู้ซึ่งประสบอุทกภัย ในเขตวัดบางภาษี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแก่สัตบุรุษที่เดือดร้อน ซึ่งอำเภอบางเลน น้ำได้เข้าท่วมสูงถึง 3 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก

บรรเทาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 22 และ 26 ตุลาคม 2011 ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม ได้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เยี่ยมเยียน พูดคุย บรรเทาใจผู้ประสบภัย เล่นดนตรีและขับร้องเพลงให้กำลังใจ และนำกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆในศูนย์ฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้
1.นายยุทธนา วิทยานุลักษณ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
2.นายวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
3.นายชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
4.นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
5.นายโจงชอส์ แก้วมา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
6.นายนนท์ชัย สุวรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 130 กันยายน 2554

หิรัญสมโภชโอกาสฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ “25 ปีแห่งพระพร พันธกิจ และชีวิตสงฆ์”วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 10.20 น. ใต้อาคารเรียน ชั้น 1 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและร่วมยินดี โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของ บาทหลวง ฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยแสงธรรม และ บาทหลวง ยอแซฟ ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมในความยินดีดังกล่าวและขอเป็นกำลังใจให้สามารถทำงานสานต่อพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าพร้อมทั้งวอนขอพระพรจากพระเยซูคริสตเจ้านายชุมพาบาลที่ดี เพื่อคุณพ่อจะทำงานรับใช้พระเป็นเจ้า และ พระศาสนจักร ภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้าสืบไป
23 กันยายน 2554

โครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้วันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน คือ นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง และนายวรัญญู นางาม และบุคลากร 1 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต นักศึกษา / เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม / เกิดจิตสำนึกสาธารณะ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕0 และการบรรยายเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลักษณะการสัมมนาจัดเป็นกลุ่มย่อยกิจกรรมระดมความคิด ในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตกเข้าร่วม 7 สถาบัน จำนวนนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 70 คน

13 กันยายน 2554

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง "พระวาจาทรงชีวิต"วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 18.00-22.00 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้นภายใต้งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "พระวาจาทรงชีวิต" ณ หอประชุม LUX MUNDI วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงคำหลาว ของคณะพระมหาไถ่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงซกเล็ก ของคณะสติ๊กมาติน รองชนะเลิศอันดันที่ 2 วง The miracle ซึ่งแต่ละวงก็สร้างประทับใจแก่ผู้มาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อเพื่องานอภิบาล โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยเเสงธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย


05 กันยายน 2554

ทัศนศึกษา “อยุธยามรดกโลก”ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) หัวข้อ “อยุธยามรดกโลก” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 มีสถานที่ดังนี้
1.) โบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา ได้เยี่ยมชมปะติมากรรมภายในโบสถ์ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ประวัติและความเป็นมาของโบสถ์” โดย บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
2.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ “เจ้าสามพระยา”
3.) วัดมงคลบพิตร
4.) พระราชวัง บางประอิน
โดยมี บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส Rev.Patrick A.Connaughton เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 147 คน ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และยังสนับสนุนให้มีการสร้างภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย