STCSC

STCSC


13 กุมภาพันธ์ 2558

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2558

          วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 11.30 น. วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมสมัครทั้งสิ้น 2 ท่าน และผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคือ นายกฤตภาส อาจหาญ นายกคนใหม่กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมสัญญาที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
06 กุมภาพันธ์ 2558

ร่วมส่งความสุขแด่คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม


            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10.20 น ตัวแทนนักศึกษาแสงธรรมร่วมส่งความสุข โอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อธรรมรัตน์  เรือนงาม บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวชาวแสงธรรมเช่นเดิม


กีฬาชาติพันธุ์

         


         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา อาธิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา อาธิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

กีฬาสีแสงธรรม

        
        ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ ชาวแสงธรรมร่วมใจ พลีชีวิตรับใช้ มีใจรักสามัคคี หลีกหนียาเสพติด” ขึ้นในวันที่  29 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น