STCSC

STCSC


13 กันยายน 2556

ชมคอนเสิร์ต Dare to Dream


ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Dare To Dream ขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเป็นคอนเสิร์ตของผู้ที่กล้าจะฝัน เป็นการประกาศถึงพลังเยาวชนที่กล้าทำสิ่งใหม่โดยผ่านการขับร้องประสานเสียง เป็นคอนเสิร์ตที่จะทำให้ผู้ฟังได้ท่องไปในโลกของเสียงเพลงแห่งอาเซียนประกอบจินตลีลาที่หาฟังและชมได้ยาก ได้สัมผัสถึงความหลากหลายของเสียงเพลงในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียง คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการนำบทเพลงซึ่งถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมครบทั้ง 10 ชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  โดยผู้นำคณะนักขับร้องได้แก่ อาจารย์ศรินทร์  จินตนเสรี ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่
1. ช่วงที่หนึ่ง เป็นบทเพลงจากประเทศตะวันตก
2.  ช่วงที่สองเป็นบทเพลงจากประเทศอาเซียน
3. ช่วงที่สามเป็นบทเพลงจากประเทศไทย
4.  ช่วงที่สี่เป็นบทเพลงที่จะในอาเซียนคือบทเพลง ASEAN WAY