STCSC

STCSC


30 สิงหาคม 2557

งานชุมนุมพี่น้องชาติพันธุ์ครั้งที่ 24

      ในวันที่ 17 สิงหาคม 2014 วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมชุมนุมพี่น้องชาติพันธุ์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับการดำรงชีวิตในสังคมเมือง" ในภาคเช้าเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออุทัย พาแฮ คุณพ่อผู้ช่วยอธิการบ้านเณรยอแซฟ เป็นประธานในพิธี และต่อด้วยการบรรยาย โดยคุณพิทักษ์  เกิดหอม บรรยากาศในวันงานเปี่ยมไปด้วยความสัมพันธุ์อันดี การแบ่งปันรอยยิ้ม การรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงจากสถาานที่ต่างๆ29 สิงหาคม 2557

สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 2557

        ในวันที่ 10 - 14 สิงหาคม วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมสังคมพัฒนา ได้ไปสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาประจำปีการศึกษา 2557 ณ บ้านแม่หมี่ใน และบ้านแม่หมี่นอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งลายละเอียดของค่ายอาสาพัฒนาในปีนี้ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป