STCSC

STCSC


27 มกราคม 2559

แสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองท่าน


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.20 – 10.40 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยแสงธรรม  ร่วมแสดงความยินดี กับบาทหลวง ยอห์นมารีย์เวียนเนย์ ทัศไนย์ คมกฤส ที่ได้รับเลือกจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้มีตำแหน่งเป็นอนุศาสนาจารย์ส่วนพระองค์ และบาทหลวงฟรังซิส ไกส์ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพระกรุณาประทานเหรียญตราอิสริยาภรณ์ไม้กางเขน PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปา) และทรงอนุญาตให้คุณพ่อประดับตนด้วยเหรียญตราอิสริยาภรณ์นี้ได้

                        พวกเราชาวแสงธรรมทุกคน จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองท่าน ในฐานะที่คุณพ่อเป็นอาจารย์ของพวกเราชาวแสงธรรม ที่ได้อุทิศทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทสอนนักศึกษาทุกคนทั้งในด้านพระคัมภีร์ และเทววิทยา กระทั่งลูกศิษย์ของคุณพ่อ ได้บวชเป็นพระสงฆ์มากมาย ในโอกาสนี้ วอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทับอยู่กับคุณพ่อทั้งสองท่าน ให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าตลอดไป13 มกราคม 2559

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ


วันอังคารที่  12  มกราคม  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดให้มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  59  ราย ปริมาณโลหิต 20,650 ซีซี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้