STCSC

STCSC


19 มิถุนายน 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพระราชทาน 2555          วิทยาลัยแสงธรรมขอร่วมแสดงความยินดี กับนายวรัญญู นางาม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2555 จากกระทรวงศึกษาธิาร

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2557
          ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
พิธีไหว้ครู


         

            วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ LUX MUNDI AULA โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีวัตถุประสงค์ของงานนี้ คือเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง