STCSC

STCSC


22 พฤษภาคม 2558

รางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน 2557


วิทยาลัยแสงธรรม

ขอร่วมแสดงความยินดี  กับ  
นายวธัญญู  หนูสมแก้ว 

ที่ได้รับรางวัลชมเชย  อันดับที่  1  ระดับอุดมศึกษา

ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จากกระทรวงศึกษาธิการ19 พฤษภาคม 2558

เก็บตก โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 15


                       
   
                          ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่  20-27  มีนาคม 2558  ณ หมู่บ้านแม่หมีนอก – แม่หมีใน ต.วิเชตนคร  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง  โดยมีพระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน  ครั้งที่ 15 อย่างเป็นทางการ และได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาส ครูคำสอน และชาวบ้านเป็นอย่างดี  ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 32 คน โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกไปทั้ง 2 หมู่บ้าน  กิจกรรมหลักทั้งหมด  3 กิจกรรม คือ
                 1.  กิจกรรมกลุ่มงานคำสอน  
                2.  กลุ่มงานโครงสร้าง  ประกอบด้วย   ทาสีวัด   ปูกระเบื้องวัด  ขุดหลุมฝั่งศพ (ป่าศักดิ์สิทธิ์)
                 3. กิจกรรมสัมผัสชีวิตชาวบ้านกับครอบครัวที่ตนอาศัย