STCSC

STCSC


10 สิงหาคม 2559

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ


วันจันทร์ที่  8  สิงหาคม  2559  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอย)โดยบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่นและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 120 คน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมในวโรกาสวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.         ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธาน  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน และมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความวันแม่ ในปีนี้ หัวข้อ “แม่...ผู้เมตตา ให้กับนักศึกษา