STCSC

STCSC


29 สิงหาคม 2556

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)


   วันที่ 29  สิงหาคม 2556  ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน ณ “สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า พัทยา”  เป็นสถานที่ที่ทางวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญในการที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า พัทยา แห่งนี้  เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรักตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และการแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง  “ตลาดน้ำ  ๔ ภาค พัทยา”   และ “มิโมซ่า พัทยา”    โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม ประมาณ 100  คน


21 สิงหาคม 2556

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง

   วันพุธที่  2สิงหาคม  2556  เวลา 18.00 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม : แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก" ณ หอประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ Jerusalem  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา สามเณราลัยแสงธรรม  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง The Smiled Turtle  นักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนาชั้นปีที่ 1 สามเณราลัยแสงธรรม  รองชนะเลิศอันดับที่  2  วงคำหลาว  ของคณะพระมหาไถ่  รางวัลชนะเลิศเพลงแต่ง คือวง The Smiled Turtle ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก