STCSC

STCSC


14 กรกฎาคม 2558

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในแนวคิดการเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหา "ยาเสพติด" ในมหาวิทยาลัย "Strength & Trust" : Faced drug theats on campus           ระหว่างวันที่  7-10  กรกฎาคม  2558  ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม  เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในแนวคิดการเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหา "ยาเสพติด" ในมหาวิทยาลัย "Strength & Trust" : Faced drug theats on campus ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสานกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม3) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้มีอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากว่า 120 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 สถาบัน ได้แก่
                1. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
            2.
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
            3.
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
            4.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
            5.
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
            6.
มหาวิ ทยาลัยเวสเทิร์น
            7.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
            8.
วิทยาลัยแสงธรรม
            9.
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และ
            10.
มหาวิทยาลัยศิลปากร