STCSC

STCSC


29 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558


                         ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ สถาบันแสงธรรม  เมตตาธรรมล้ำคุณค่า  สามัคคีด้วยกีฬา  ไม่พึ่งพายาเสพติดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดย ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน  อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น