STCSC

STCSC


10 ตุลาคม 2558

ร่วมแสดงความยินดี


       วันอังคารที่  6 ตุลาคม  2558  เวลา 10.20 – 10.40  น.  สโมสรนักศึกษา  จัดกรรมร่วมแสดงความยินดีต่อคุณพ่อและอาจารย์ ทั้ง 4 ท่าน ผู้ที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้...
1. บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ             
2. บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ
3. บาทหลวง ผศ.วสันต์  พิรุฬห์วงศ์                 
4. อาจารย์ ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
             ณ อาคารเรียน  วิทยาลัยแสงธรรม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปได้ความปลื้มปิติยินดี