STCSC

STCSC


30 พฤศจิกายน 2556

อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา


อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
   ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน คน ได้แก่  นายวธัญญู หนูสมแก้ว นางสาวสุภาพร คำปิตะ นายณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี  และนายพิสิทธิ์ ยอแซฟ พร้อมด้วยคุณกัญวสุ ศรีไทย เจ้าหน้าที่จากสโมสรนักศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยสยาม โอกาสนี้แต่ละคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เนื้อหาสาระของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน ทั้งนี้สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในสถาบันของตน รวมถึงในชีวิตประจำวันของตนเองได้อีกด้วย     โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต


โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ
สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต
     ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอวิรุทธิ์ พันธ์ขาว นายชัยเฉลิม สุทธิ นายรัฐพล งามอัชฌา และนายพิสิทธิ์ ยอแซฟ ได้ไปร่วมเข้าค่ายที่มีชื่อว่า โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ สู่การสรรสร้างความงดงามแห่งชีวิต (A Part of inspiration toward A More Creative Beautiful Life ) ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยแต่ละคนได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากกิจกรรมต่างๆ หรือจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ 


18 พฤศจิกายน 2556

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

    วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับบรรดาบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุธินี พันธุ์วงศ์ และกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก โบสถ์มารีสวรรค์  ดอนเมือง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
โครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน

โครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน
     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ชมรมกีฬา และนันทนาการ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสินในสองประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ตัดสินในประเภทกีฬาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักกติกาสากล โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก