STCSC

STCSC


24 กันยายน 2559

กิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากร ช่วยกันปูหญ้าสนาม ที่วิทยาลัยแสงธรรม  ซึ่งเป็นสนามที่เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักศึกษาและประชาชนภายนอกวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเมตตา เสียสละ และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปูหญ้าในครั้งนี้ 


สโมสรนักศึกษา ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดตัวแทนนักศึกษาไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีบาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม 12 คน งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ประจำปีการศึกษา 2559


วันพุธที่  14  กันยายน  2559  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง  LIGHT OF MERCY”  ณ หอประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  9 วง
โดยการแข่งขันครั้งนี้ 
วงที่ชนะเลิศเพลงแต่ง, วงที่ชนะเลิศ คือ  วง  Valid
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง “สะมาเรีย” 
รองชนะเลิศอันดับที่  2 วง “บ้านแสงธรรมปีที่ 1

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก