STCSC

STCSC


12 ธันวาคม 2561

งานดนตรีสร้างสรรค์ ประพันธ์บทเพลง (จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง)


วันพุธที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อเรื่อง "จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง" ณ หอประชุม  Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรมมีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 วง นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ วงจำอวดแสงธรรม ซึ่งได้รับเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ 
วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง นกฮูก นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Valid  brand นักศึกษาบ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมากปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เทอม2/ปีการศึกษา2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 11.40  - 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษา  ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้มีตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 25 ปี ของคุณพ่อ ทั้ง 4  ท่าน มีดังนี้  1) คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 2) คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากูล 3) คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และ 4) คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และตัวแทนทางฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรมต่อ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 170 คน