STCSC

STCSC


29 กรกฎาคม 2560

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน พร้อมใจกันร่วมวจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา และ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาฯ 28 กรกฏาคม พุธศักราช 2560
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรมกิจกรรมเวทีทรรศนะ "จริยธรรมบนโลกออนไลน์"
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชมรมการศึกษาได้จัดกิจกรรมเวทีทรรศนะ ในหัวข้อ "จริยธรรมบนโลกออนไลน์" ณ บริเวรใต้อาคารเรียนวิทยลัยแสงธรรม โดย นายทองแดง แก้วประกอบ และ นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทววิทยาจริยศาสตร์ เป็นผู้แบ่งปัน เพื่อนักศึกษาจะได้มีทรรศนะคติเป็นแนวคิดในการต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในงานอภิบาลและสังคมได่อย่างถูกต้อง

โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา2560

ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดโครงการอบรมภาษามือเบื้องต้นเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มวันพฤหัสที่ 13กรกฎาคม2560 และจะสิ้นสุดในวันที่21กันยายน2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและอภิบาลพระศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน