STCSC

STCSC


27 ธันวาคม 2554

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น – 22.00 น. ชมรมสังคมพัฒนา ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปี่ที่ 3-4 จัดโครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน (ปรศ.3- ปรศ.4) ให้ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและอุทิศตนเอง ในการเป็นผู้มอบความสุข ผ่านทางกิจกรรมที่ทำนี้


14 ธันวาคม 2554

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสนี้ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความรักและสำนึกในการเป็นพยานของคริสตเจ้าด้วยความรักและรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยแสงธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 10.20 -10.40 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 โดยมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และพระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี วิทยาลัยแสงธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปและร่วมใจกันเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน
โครงการแพร่ธรรมสัญจรวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2554 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมอภิบาลและแพร่ธรรม สามเณราลัยแสงธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และสมาชิกผู้เข้าร่วมค่ายอีกจำนวน 9 คน ไปจัดค่ายเพื่อการแพร่ธรรมในวัดเขตอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยการสอนคำสอน จัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆ และสัมผัสชีวิตชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ โดยสถานที่ในการจัดค่ายในครั้งนี้หมู่บ้านที่พวกเราได้เดินทางไปแพร่ธรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย บ้านผะเบี้ยว บ้านราชา บ้านทีทอถ่า บ้านหล่องน้อย และบ้านฮี่โพโครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2554 ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม โดยประธานชมรมและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13 ที่หมู่บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายฯในครั้งนี้ เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นจริง ในการใช้ชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็ได้ให้การต้อนรับ พวกเราที่เป็นตัวแทนในการสำรวจค่ายฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี