STCSC

STCSC


07 ธันวาคม 2558

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ) ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม รูปแบบเป็นวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย บาทหลวง วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล เป็นประธานฯ และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความในหัวข้อ “พ่อ” แบบอย่างแห่งรักแบบอย่างแห่งชีวิต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

02 ธันวาคม 2558

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช


วันจันทร์ที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา 16.30-18.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และติดกับฝั่งซอยวัดเทียนดัด) โดยบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่นและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 110 คน09 พฤศจิกายน 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์


              วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หัวข้อเรื่อง การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่หอประชุม Lux Mundi มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานของงานนี้ และเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน