STCSC

STCSC


17 กันยายน 2555

ข่าวเวทีทรรศนะ “อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต”ข่าวเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่  1 
"อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต"
 ในวันที่  11  กันยายน  2555 ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต" ณ อาคารเรียนชั้น 1 โดยมีนายวัชรพล  กู้ชาติ  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 2 นายยุทธนา  วิทยานุลักษณ์ และนายอาทิตย์  ว่องไว  นักศึกษาปริญาโทสาขาวิชา  เทววิทยาจริยธรรม  ชั้นปีที่ 1  มาเป็นวิทยากร  ซึ่ง 3 ท่าน ได้เสวนาถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ต้องมีมโนธรรมซึ่งได้รับการปลูกฝังบนรากฐานของพระคัมภีร์ เพราะต่อไปวันข้างหน้าจะต้องเป็นกระบอกเสียงของสังคม 1) เป็นพระสงฆ์  2) เป็นนักบวช 3) เป็นครูคำสอน โดยยึดหลักความเชื่อ ความหวังและความรัก ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า มีหน้าที่ในการประกาศข่าวดี  สอนคำสอน  ดังนั้นในการศึกษาเรียนรู้จึงต้องมีความรอบคอบ มีความกล้า มีความยุติธรรม และจะต้องมีจุดยืนของแต่ละคนที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ และรูปแบบในการใช้ชีวิต   
       ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมทุกท่าน ในการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้  05 กันยายน 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การอบรมทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การอบรมทักษะและเทคนิค
การขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย
   สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรแสงธรรม ได้จัดการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัย  ในวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2555  ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงบุญชรัสมิ์  สุขสว่าง และอาจารย์กัญญารัตน์  พงษ์กิจมงคล อาจารย์วิชาการขับร้องสากล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น การศึกษาโน้ตเพลงและตีความบทเพลงร่วมสมัย , การหายใจ , ช่วงเสียง , เทคนิคการขับร้องเพลงต่างๆ เช่น dynamics, wording, feeling, ad lib. ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คน01 กันยายน 2555

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555


นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13 ประจำปี 2555
    วันที่ 1 กันยายน 2555  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13  ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ “จิตอาสาพาสังคมเป็นสุข” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  2 คน คือ นายคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล และนายอรรถพล  พงษ์สวัสดิ์  ผลการตัดสิน นายคฑาวุฑ  สิทธิโชคสกุล  ผ่านเข้ารอบ 2  ในหัวข้อ “เป็นคนดี มีความสามารถ ช่วยชาติให้เจริญ” ได้รับรางวัลชมเชย และเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย