STCSC

STCSC


07 มกราคม 2560

เก็บตกข่าว..โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม(ครั้งที่ 3) ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่15 ธันวาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตา  ปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 17 คน


04 มกราคม 2560

งานคริสต์มาสสัมพันธ์


วันที่  19-20  ธันวาคม  2559  ชมรมนันทนาการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารเรียน  เวลา 10.20 น. – 10.40 น. วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมนันทนาการ จับฉลากเพื่อมอบของรางวัลให้นักศึกษา เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 - 17.30 น. ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม นำบรรดานักศึกษา เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปลูกต้นไม้บริเวณสนามหญ้าและทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำของวิทยาลัยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย


โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26


สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26 ณ บ้านหาดหฤทัย เขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรมสวดภาวนาตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อนและได้รับความรู้จากวิทยากร บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ในการแบ่งปันปีนี้ในหัวข้อ ความปิติยินดีในความรัก ในครั้งนี้มีนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน 40  คน