STCSC

STCSC


04 มีนาคม 2559

งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์” ครั้งที่ 25


หน่วยงานเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับชมรมกีฬา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดงานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์” ครั้งที่  25 ขึ้นในอาทิตย์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา อาทิ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬาตระกร้อ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย