STCSC

STCSC


17 กุมภาพันธ์ 2556

กีฬาชาติพันธุ์ 2556


กีฬาชาติพันธุ์ 2556
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา อาธิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย


15 กุมภาพันธ์ 2556

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556


กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556

    ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ “40 ปี แสงธรรม สร้างผู้นำความเชื่อ โอบเอื้อด้วยรักและรับใช้ ห่างไกลยาเสพติด” ขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น