STCSC

STCSC


29 กรกฎาคม 2557

โครงการทัศนศึกษา 2557


          วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดนักบุญอันตนโคกมดตะนอย อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลง แบะอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก บรรยากาศสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความรู้ และความอิ่มใจในสถานที่ต่างๆ ทางสโมสรนักศึกษาขอขอบคุณ คุณพ่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้เดินทางไปร่วมกันในกิจกรรมนี้   

          

โครงการบริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติ


             

        วันศุกร์ที่  16  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วย บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และการแบ่งปัน
โครงการ การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

       

        วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์ขึ้น ในหัวข้อกล่าวสุนทรพจน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศกร  จันท์พิพัฒน์พงศ์ มาเป็นวิทยากรในวันงาน งานนี้บรรดานักศึกษาได้รับความรู้ แนวทาง ในการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ รวมถึงวิธีการในการเตรียมตัว แและการพูดในที่ชุมชนอีกด้วย
โครงการอบรมภาษามือเพื่องานอภิบาล
           วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมการศึกษาได้จัดโครงการอบรมภาษามือเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรตลอดการอบรม การใช้ภาษามือเบื้องต้น วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับคนหูหนวก ประสบการณ์การทำงานตลอด 13 ปีของคุณณรงค์ ถนอมเล็ก  ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน