STCSC

STCSC


15 กุมภาพันธ์ 2560

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันอังคารที่ 14  กุมภาพันธ์  2560  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม  ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  3 คน โดยมีผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน  ซึ่งนายสาโรช  เมธีพิทักษ์กุล  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกและสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยมีบาทหลวง  วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 46 รายขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


06 กุมภาพันธ์ 2560

งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”


วันที่ 29  มกราคม  2560  ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์” วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบ ปะกัน เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดี ในการเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  โดยร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม  และได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าสังวาลย์   ศุระศรางค์  มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”  ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน