STCSC

STCSC


03 เมษายน 2560

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17


ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม  2560   วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอยทอย-หนองสนุก ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัมผัสชีวิตชาวบ้านโดยการให้นักศึกษาไปอยู่ตามบ้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบออกเยี่ยมตามบ้านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ เป็นการตามหาผู้ที่ห่างหายจากวัด ไปเยี่ยมผู้ป่วยและพูดคุยให้กำลังใจ ช่วยกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นหรือมีอยู่ เช่น การจัดกิจกรรม BEC ช่วยงานวันฉลองวัด และซ่อมบำรุงวัด ด้วยการทาสีด้านหลังฉากพระแท่น ทาสีและติดไฟกระพริบรูปพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์แบบไร้สายเพื่อใช้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภายในวัด การจัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในการฝึกฝนชีวิตการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรมที่ดี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน  และมีบาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล เป็นผู้ดูแลการจัดค่ายครั้งนี้