STCSC

STCSC


19 กันยายน 2557

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


          วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับบรรดาบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุธินี พันธุ์วงศ์ และกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก โบสถ์มารีสวรรค์  ดอนเมือง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนี้มีผู้เข้ารับวัคซีนทั้งสิ้น 102 คน 
09 กันยายน 2557

เก็บตกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ


          วันที่ 31กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30-16.00 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมอนุรักกษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมในปีนี้คือการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ทุกคนตั้งใจร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยพร้อมเพรียง ทำให้พื้นที่กิจกรรม สะอาด เรียบร้อย สวยงามดังเดิม ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งหน้าครับ08 กันยายน 2557

คืนสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง

                  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2014 วิทลาลัยแสงะรรมโดยชมรมนันทนาการได้จัดกิจกรรม คือสร้างสรรประพันธ์บทเพลงในหัวข้อ The Gospel ความยินดดีที่มีทำนอง โดยมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 วงดนตรี บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน และการโชว์ความสามารถทักษะทางดนตรีของบรรดานักศึกษา สำหรับผลการแข่งขันเป็นดังนี้

             รางวัลชนะเลิศได้แก่วงคามิลเลี่ยน
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วง The Smiling Turtle
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วงการีกอยส์

           วงดนตรีที่ชนะเลิศเพลงแต่งได้แก่วงคามิลเลี่ยน