STCSC

STCSC


19 เมษายน 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว


สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ขึ้นในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559  เวลา 10.20 – 10.40 น. ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย และแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์และคณาจารย์โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น
โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 25


       สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 25 ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรม สวดภาวนา ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้รับเชิญ โดยบาทหลวงอเล็กซานโดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นวิทยากรในการแบ่งปัน ร่วมกับ บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ปีนี้ในหัวข้อ “เยาวชนชาติพันธุ์เจริญชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ในครั้งนี่มีนักศึกษาเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน 38 คน