STCSC

STCSC


10 มกราคม 2556

เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ”


เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ”
            วันที่  1011  มกราคม  2556  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการการประกันคุณภาพในสถานศึกษา นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันครือข่าย 4 สถาบัน เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน

08 มกราคม 2556

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Saengtham Cup) โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Saengtham Cup)
โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม

            วันที่ 8 มกราคม 2555 ชมรมกีฬา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดการแข่งขันฟุตบอล Saengtham Cup โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ( ทีม Caminllian FC. , ทีม Betharram FC. , ทีมบ้านเณรคณะพระมหาไถ่, ทีมบ้านเณรคณะลาซาล, ทีม Lux Mundi FC. , ทีม The One , ทีม Trinty FC. ,  ทีมบ้านเณรกาปูชิน ) เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8-30 มกราคม พ.ศ. 2556  เวลา 16.15 น. ของทุกวันอังคาร- วันศุกร์ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันแสงธรรมในโอกาสฉลอง 40 ปี แห่งการก่อนตั้งสถาบัน และเพื่อให้สมาชิกสถาบันแสงธรรมทุกท่านจะได้มีความรักความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและตามคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า