STCSC

STCSC


30 กันยายน 2554

หิรัญสมโภชโอกาสฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ “25 ปีแห่งพระพร พันธกิจ และชีวิตสงฆ์”วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 10.20 น. ใต้อาคารเรียน ชั้น 1 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและร่วมยินดี โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของ บาทหลวง ฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยแสงธรรม และ บาทหลวง ยอแซฟ ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมในความยินดีดังกล่าวและขอเป็นกำลังใจให้สามารถทำงานสานต่อพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าพร้อมทั้งวอนขอพระพรจากพระเยซูคริสตเจ้านายชุมพาบาลที่ดี เพื่อคุณพ่อจะทำงานรับใช้พระเป็นเจ้า และ พระศาสนจักร ภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้าสืบไป
23 กันยายน 2554

โครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้วันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน คือ นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง และนายวรัญญู นางาม และบุคลากร 1 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต นักศึกษา / เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม / เกิดจิตสำนึกสาธารณะ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕0 และการบรรยายเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลักษณะการสัมมนาจัดเป็นกลุ่มย่อยกิจกรรมระดมความคิด ในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตกเข้าร่วม 7 สถาบัน จำนวนนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 70 คน

13 กันยายน 2554

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง "พระวาจาทรงชีวิต"วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 18.00-22.00 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้นภายใต้งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "พระวาจาทรงชีวิต" ณ หอประชุม LUX MUNDI วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงคำหลาว ของคณะพระมหาไถ่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงซกเล็ก ของคณะสติ๊กมาติน รองชนะเลิศอันดันที่ 2 วง The miracle ซึ่งแต่ละวงก็สร้างประทับใจแก่ผู้มาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อเพื่องานอภิบาล โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยเเสงธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย


05 กันยายน 2554

ทัศนศึกษา “อยุธยามรดกโลก”ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) หัวข้อ “อยุธยามรดกโลก” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 มีสถานที่ดังนี้
1.) โบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา ได้เยี่ยมชมปะติมากรรมภายในโบสถ์ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ประวัติและความเป็นมาของโบสถ์” โดย บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
2.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ “เจ้าสามพระยา”
3.) วัดมงคลบพิตร
4.) พระราชวัง บางประอิน
โดยมี บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส Rev.Patrick A.Connaughton เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 147 คน ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และยังสนับสนุนให้มีการสร้างภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 10.20 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ใต้ตึกอาคารเรียนชั้น 1 โดยมีบาทหลวง ไชโย กิจสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมเป็นประธานกล่าวบทอาเศียรวาทฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมประมาณ 50 คน

ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 21วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานอภิบาลเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงาน “ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 21” ในหัวข้อ “สิทธิชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญ” ณ หอประชุม LUX MUNDI AULA วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า และความหมาย สิทธิของชาติพันธุ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย และให้เยาวชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน มีความเป็นพี่น้องกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ผู้อำนวยการจิตตาภิบาล และที่ปรึกษางานอภิบาลชาติพันธุ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ประจำปีการศึกษา 2554 นี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 295 คนบำเพ็ญประโยชน์ “ 99 กล้า น้อมเกล้าถวายแม่ ”
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.300 น. สโมสรนักศึกษา โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี ภายใต้หัวข้อ “ 99 กล้า น้อมเกล้าถวายแม่ ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ