STCSC

STCSC


29 พฤศจิกายน 2562

งานปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi  โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานนำสวดภาวนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา และตัวแทนฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และได้นำเสนอชี้แจ้งประกาศวิทยาลัย “เรื่องการสอบวัดความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม พ.ศ.2562” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วม 150 คน 

02 กันยายน 2562

โครงการเวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”วันอังคารที่ 20​ กรกฎาคม​ พ​ศ.2562​ เวลา​ 10.20 – 10.40 น.​ ชมรมการศึกษา​ ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพ​กับความเชื่อคาทอลิก”  ​ ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดย​นายนนทชัย​ ริทู  นายพิสิทธิ์​ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์​ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก    

27 กรกฎาคม 2562

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม       จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้ 


โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          วันจันทร์​ที่ 22​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และสะพานลอย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน 

22 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปทั้งสิ้น  190  คน
                                                      

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ และคณะบ้านนักบวช ที่ผ่าน  ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 9 คน
และในวันเดียวกันนี้ จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยมีอธิการบ้านอบรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

17 มิถุนายน 2562

วจนพิธีกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.20  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกัน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์     กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในนามอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลวันอังคารที่ 4 มิถุนายน  2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากเสร็จจากวจนพิธีกรรมทางด้านศาสนามีงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 โดยประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษา ต่อด้วยตัวแทนฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา 
ให้ทราบด้วยอย่างพร้อมกัน

09 กุมภาพันธ์ 2562

งานกตเวทิตาแด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัน กิจบุญชู


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 – 20.30 น. วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบอายุ 90 ปี บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี สมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล 36 ปี และ 20 ปี นายกสภาวิทยาลัยแสงธรรม ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม  โดยในงานมีวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า วีดีทัศน์ รำอวยพร และผู้แทนกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เสร็จแล้วร่วมรับประทานพร้อมกัน การแสดงของศิษย์เก่าสามเณรใหญ่และนักศึกษาคริสตศาสตร์ (NCC.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าสามเณราลัยแสงธรรม  ผู้ให้การอบรม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งานกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ 2019


วันพุธที่ 30  มกราคม พ.ศ.2562  ชมรมกีฬา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อว่า “ศิษย์พระคริสต์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสีครั้งนี้  โดยในภาคเช้า มีการเดินขบวนพาเหรดและการแสดงของแต่ละสี ต่อจากนั้นมีการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ และมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างสีฟ้าและสีเขียว ในช่วงบ่าย มีแข่งขันกีฬาฮาเฮ และต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างศิษย์เก่าแสงธรรม-ศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้