STCSC

STCSC


29 มีนาคม 2556

ปิดภาคเรียนแล้วครับ
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ขอขอบพระคุณ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนพี่น้องนักศึกษาที่รักทุกท่าน 
สำหรับความร่วมมือต่างๆที่ทุกท่านมีต่อวิทยาลัย
ในตลอดปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา 

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านให้ประสบสุขกับการพักผ่อน
ในช่วงปิดภาคเรียนนี้
แล้วพบกันใหม่ในปีการศึกษา 2556