STCSC

STCSC


30 พฤศจิกายน 2555

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
                  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.. 2555 โดยนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่บริเวณปากซอยวัดอ้อมใหญ่ถึงบริเวณปากซอยวัดเทียนดัด ทำให้ทัศนียภาพด้านหน้าวิทยาลัยแสงธรรมมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
26 พฤศจิกายน 2555

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ


โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
      ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.. 2555 โอกาสนี้นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมาก อนึ่งการบริจาคโลหิตนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของผู้อภิบาลที่ดี                 

23 พฤศจิกายน 2555

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาทหลวงสุรชาติ แก้วเสนีย์


ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาทหลวงสุรชาติ แก้วเสนีย์
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  เวลา  10.20  น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาทหลวงสุรชาติ แก้วเสนีย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
โอกาสนี้ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแด่คุณพ่อ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ของพระคริสต์ได้อย่างดีตลอดไป


22 พฤศจิกายน 2555

โครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ

โครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ
       ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนบทความอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในการจัดการอบรมครั้งนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เจ้าของนามปากกา นิด นรารักษ์ และ อุชเชนี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2536 ร่วมกับบาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร ผู้เชี่ยวชาญในการประพันธ์บทกลอน และบทเพลง
โอกาสนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์แห่งความเชื่อในคริสตศาสนา ตลอดจนความรู้ในการประพันธ์บทกลอน และการเขียนบทความ จากอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งสามารถนไปใช้พัฒนาการเขียนบทความและคำกลอน ตลอดจนเพื่องานอภิบาลในอนาคตต่อไป
12 พฤศจิกายน 2555

ประชุมนักศึกษา

ประชุมนักศึกษา
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 และเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ให้เกิดความเข้มข้น และเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ10 พฤศจิกายน 2555

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555


นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่  13  ประจำปี 2555

นายคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนนักศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่  13  ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายปลูกป่า ปลูกรัก ฮักกัน ที่เชียงคาน


ค่ายปลูกป่า ปลูกรัก ฮักกัน ที่เชียงคาน
            สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสองคน คือ นายวรัญญู นางาม และนายพีรวัฒน์ ผิวเกลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา เข้าร่วมค่ายของกลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาบ้านเซเวียร์ ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆประมาณ 40 คน ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ เขตวัดนักบุญราฟาแอล หมู่บ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ การปลูกป่า การปลูกข้าวโพด การกรีดยางพารา และการสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน