STCSC

STCSC


26 กันยายน 2558

โครงการทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ


วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน  89  คน บรรยากาศสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความรู้ และความอิ่มใจในสถานที่ต่างๆ ทางชมรมการศึกษา ขอขอบคุณ คุณพ่อ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้เดินทางไปร่วมกันในกิจกรรมนี้

16 กันยายน 2558

โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการ และนำไปใช้ในการทำงานอภิบาล การสอนคำสอน หรือกิจกรรมต่างๆ  ให้มีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการได้อย่างดีและสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวิทยากร  คุณธเนศ  กายราช ซึ่งเป็นศิษย์วิทยาลัยแสงธรรม มาให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้ โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 24  คน  
ข่าวโครงการวันแม่ (บริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ)

วันจันทร์ที่  7  กันยายน  2558  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลและในครั้งนี้ได้รับโลหิต  จำนวน  82  ถุง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้