STCSC

STCSC


16 กันยายน 2558

โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการ และนำไปใช้ในการทำงานอภิบาล การสอนคำสอน หรือกิจกรรมต่างๆ  ให้มีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการได้อย่างดีและสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวิทยากร  คุณธเนศ  กายราช ซึ่งเป็นศิษย์วิทยาลัยแสงธรรม มาให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้ โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 24  คน  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น