STCSC

STCSC


31 มกราคม 2557

กีฬาสีแสงธรรมปีการศึกษา 2557
          ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ สถาบันแสงธรรม สรรค์สร้างคุณธรรม มุ่งย้ำสามัคคี หลีกหนีอบายมุขขึ้นในวันที่  31 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น


16 มกราคม 2557

กิจกรรมวันเด็ก


          เสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางวิทยาลัยแสงธรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาปรัชญาและศาสนา ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ บรรดาเด็กในชุมชน ณ โบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน ซึ่งมีเด็กมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
15 มกราคม 2557

สัมนาวิชาการ

                


            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยแสงธรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาปรัชญาและศาสนา ได้จัดให้มีการสัมนาวิชาการในหัวข้อ มโนธรรมทางสังคมของผู้อภิบาลกับสถานการณ์การเมืองในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาสัมนาปรัชญา ของบาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ
          โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ อาจารย์ชาญณรงค์  บุญหนุน และนายคมสัน  ศิริยุทธแสนยากร เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ในโอกาสนี้มีคณาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก


14 มกราคม 2557

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ           วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 10.20 -10.40 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 โดยมี บาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกูล เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ พ่อแห่งชาติ และทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และพระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งแผ่นดิน ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี วิทยาลัยแสงธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปและร่วมใจกันเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

          ในภาคบ่ายนำโดยชมรมอนุรักษ์ พร้อมกับพวกเราชาวแสงธรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ วิทยาลัย ซึ่งนอกจากความสะอาดที่เห็นแล้วยังอบอวนไปด้วยรอยยิ้ม น้ำใจ ที่ทุกคนพกมาอย่างเต็มเปี่ยม

07 มกราคม 2557

บริจาคโลหิต

      วันพุธที่  27  พฤศจิกายน  2556  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วย ด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้