STCSC

STCSC


09 พฤศจิกายน 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์


              วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หัวข้อเรื่อง การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่หอประชุม Lux Mundi มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานของงานนี้ และเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน07 พฤศจิกายน 2558

งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง


วันพุธที่  28  ตุลาคม  2558  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัย แสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง"แสงธรรม...แสงศรัทธา" ณ หอประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  9 วง
โดยการแข่งขันครั้งนี้ 
วงที่ชนะเลิศ วง Bruno Band นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา สามเณราลัยแสงธรรม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง สะมาเรีย นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาชั้นปีที่ 2 สามเณราลัยแสงธรรม  
รองชนะเลิศอันดับที่  2  วง Leo นักศึกษาจากบ้านอบรมคณะลาซาล
              ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก