STCSC

STCSC


30 กรกฎาคม 2556

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
   วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วย ด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลและในครั้งนี้ได้รับโลหิต จำนวน  67  ถุง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้