STCSC

STCSC


31 กรกฎาคม 2561

บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.15 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้ในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
23 กรกฎาคม 2561

การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะ การพูดสื่อความให้ถูกต้องเหมาะสมตามเวลา โอกาสและหน้าที่ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้เชิญอาจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน