STCSC

STCSC


14 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญาและศาสนา ฐานที่ 2เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสนศึกษา ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานบ้านนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น