STCSC

STCSC


23 กรกฎาคม 2561

การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะ การพูดสื่อความให้ถูกต้องเหมาะสมตามเวลา โอกาสและหน้าที่ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้เชิญอาจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น