STCSC

STCSC


22 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปทั้งสิ้น  190  คน
                                                      

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ และคณะบ้านนักบวช ที่ผ่าน  ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 9 คน
และในวันเดียวกันนี้ จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยมีอธิการบ้านอบรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

17 มิถุนายน 2562

วจนพิธีกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.20  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกัน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์     กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในนามอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลวันอังคารที่ 4 มิถุนายน  2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากเสร็จจากวจนพิธีกรรมทางด้านศาสนามีงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 โดยประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษา ต่อด้วยตัวแทนฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา 
ให้ทราบด้วยอย่างพร้อมกัน