STCSC

STCSC


20 มิถุนายน 2559

กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ (รับน้องใหม่) ปีการศึกษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2559 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน  2559  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

            ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช เป็นประธาน  และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
08 มิถุนายน 2559

แสดงความยินดีรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน 2558


วิทยาลัยแสงธรรม
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 
นายณัฐพล   เอี่ยมเศรษฐี  

ที่ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับ อุดมศึกษา ภาคกลาง ขนาด เล็ก
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  จากกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16


ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 ณ วัดพระชุมพาบาล บ้านป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านในชนบทพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างกำแพงด้านหน้าวัด การจัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในการฝึกฝนชีวิตการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรมที่ดีโดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16 อย่างเป็นทางการ ได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและชาวบ้านเป็นอย่างดีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน โดยมีบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองฝ่ายอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแลการจัดค่ายครั้งนี้