STCSC

STCSC


31 สิงหาคม 2558

บำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี           วันที่ 24  สิงหาคม  2558  เวลา 16.45-18.10 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และติดกับฝั่งซอยวัดเทียนดัด)โดยบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักความรัก รู้จักการที่จะรับใช้ผู้อื่น และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 130 คน

25 สิงหาคม 2558

งานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ปีการศึกษา 2558


          วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดีและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบันด้านความเมตตาด้านความรักด้านความสุภาพและเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันโดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ดังนี้
ฐานที่ 1 ฐานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชื่อฐานการสร้างมิตรภาพ
ฐานที่ 2 ฐานสาขาวิชาเทววิทยา/เทววิทยาจริยธรรม ชื่อฐานความรักและการเสียสละ
ฐานที่ 3 ฐานสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชื่อฐานความสามัคคีและการช่วยเหลือกัน
ฐานที่ 4 ฐานนักบวช ชื่อฐานความเชื่อมั่นและไว้วางใจ


งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


       วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2558 โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi Aula โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดีและแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูรู้คุณต่อครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
งานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558


          วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2558 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับมาหลังจากจบ ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล จำนวนทั้งสิ้น 11 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะสงฆ์ อธิการบ้านอบรมต่างๆ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง