STCSC

STCSC


18 กุมภาพันธ์ 2557

การอบรมดับเพลิง “การป้องกันระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน”


             ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.30 แผนกการจัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมดับเพลิง “การป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน” ณ Lux Mundi Aula โดยนายธราธร ลีกระจ่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้ เสริมทักษะที่จำเป็นและสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้13 กุมภาพันธ์ 2557

การสัมนาเชิงปฏิบัติการภาษามือเพื่องานอภิบาล

     


    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมการศึกษาและวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษามือเพื่องานอภิบาลขึ้น เพื่อนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจะได้เรียนรู้ภาษามือขั้นพื้นฐาน การวางตัวและการใช้ชีวิตร่วมกับคนหูหนวก โดยได้รับเกียรติจากชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ อีกทั้งยังมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลคนหนูหนวกของคุณพ่อธีรพงศ์  ก้านพิกุลอีกด้วย ขอขอบคุณวิทยาการและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้
10 กุมภาพันธ์ 2557

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2557

         


       สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 บริเวณชั้น 1 ตึกอาคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  3 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.40 น. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายวธัญญู หนูสมแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้ 
09 กุมภาพันธ์ 2557

กีฬาชาติพันธุ์ 2557

                    วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา อาธิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย