STCSC

STCSC


17 ธันวาคม 2555

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์


โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์
            วันที่  17-19  ธันวาคม  2555  ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์      ณ บริเวณอาคารเรียน  เวลา 10.20 น. – 10.40 น. วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับเพื่อน พี่น้องทุกคนในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมนันทนาการ จับฉลากเพื่อมอบของรางวัลในให้นักศึกษา เป็นการแบ่งปันในความสุขให้กับทุกคน
16 ธันวาคม 2555

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
            วันที่  15 – 16 ธันวาคม 2555  ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ครั้งที่ 22   “เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ- คริสต์มาส : พระสัญญาของพระเจ้า”  ณ บ้านหาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับเกียรติพิเศษจาก พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ  มาเป็นวิทยากรในการเทศน์แบ่งปันและนำการเข้าเงียบครั้งนี้ ในหัวข้อ “คริสต์มาส : พระสัญญาของพระเจ้า   วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในและภายนอสถาบัน นักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีความรู้ เข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามความเชื่อ เกิดความศรัทธา ฝึกปฏิบัติการภาวนา ไตร่ตรองตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ โดยมีผู้เข้ามีผู้เข้าร่วม  70  คน
             


15 ธันวาคม 2555

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน


โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน
    วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น – 22.00 น. ชมรมสังคมพัฒนา ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปี่ที่ 3-4  จัดโครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน  ให้ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและอุทิศตนเอง ในการเป็นผู้มอบความสุข ผ่านทางกิจกรรมที่ทำนี้ 


           

13 ธันวาคม 2555

เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555


เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555
            วันที่ 13-17 ธันวาคม  2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นายวธัญญู หนูสมแก้ว และนายวิชชุกรณ์  ลิขิตธรรม  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและโรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำนักศึกษามาร่วมศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข 


04 ธันวาคม 2555

เวทีทรรศนะ

เวทีทรรศนะ
            วันที่ 4 ธันวาคม  2555 เวลา 08.30 – 12.30 น.  ชมรมการศึกษา ร่วมกับการสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนา จัดโครงการเวทีทรรศะ  หัวข้อ  “ใช่หรือมั่ว...ชั่วหรือดี”  สัมพันธนิยมทางจริยศาสตร์ (Ethical Relativism) แสงธรรมจะชี้นำสังคมอย่างไร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน  คือ บาทหลวง ยอดชาย เล็กประเสริฐ  คุณประกาย  ชลหาญ และบราเดอร์ วรวิทย์ นิลเขต มาร่วมให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และองค์กรภายนอก เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปพัฒนาตนเองในฐานะผู้อภิบาลต่อไป