STCSC

STCSC


11 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมถวายสักการะและถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


สถาบันแสงธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล อธิการสถาบันแสงธรรม และ​พิธีถวายสักการะและถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และมีการลงนามถวายความอาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ณ ห้องประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม


โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17


วันที่ 14-16  ตุลาคม 2559 ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยจะจัดกิจกรรมการสอนคำสอน การออกเยี่ยมชาวบ้าน สัมผัสชีวิตชาวบ้าน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดและรอบหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมการไปสำรวจค่ายอาสาฯ มี จำนวน  7 คน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

24 กันยายน 2559

กิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากร ช่วยกันปูหญ้าสนาม ที่วิทยาลัยแสงธรรม  ซึ่งเป็นสนามที่เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักศึกษาและประชาชนภายนอกวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเมตตา เสียสละ และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปูหญ้าในครั้งนี้