STCSC

STCSC


15 พฤศจิกายน 2554

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่สัตบุรุษที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือจำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสและพี่น้องสัตบุรุษเป็นอย่างดีนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ (วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง) ซึ่งเป็นศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ในการออกเยี่ยมครั้งนี้เพื่อบรรเทาใจและให้กำลังใจ ด้วยการมอบถุงยังชีพและได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้


02 พฤศจิกายน 2554

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษ ผู้ประสบอุทกภัยวันที่ 31 ตุลาคม 2011 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และนักศึกษาอาสาสมัคร ได้เยี่ยมสัตบุรุษ ผู้ซึ่งประสบอุทกภัย ในเขตวัดบางภาษี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแก่สัตบุรุษที่เดือดร้อน ซึ่งอำเภอบางเลน น้ำได้เข้าท่วมสูงถึง 3 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก

บรรเทาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 22 และ 26 ตุลาคม 2011 ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม ได้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เยี่ยมเยียน พูดคุย บรรเทาใจผู้ประสบภัย เล่นดนตรีและขับร้องเพลงให้กำลังใจ และนำกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆในศูนย์ฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้
1.นายยุทธนา วิทยานุลักษณ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
2.นายวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
3.นายชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 1
4.นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
5.นายโจงชอส์ แก้วมา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
6.นายนนท์ชัย สุวรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 1