STCSC

STCSC


16 ธันวาคม 2557

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ณ บ้านเพชรสำราญ  หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต  การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  ได้ร่วมพิธีกรรม  สวดภาวนา  ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้รับเชิญ โดย บาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ปีนี้ในหัวข้อ “ชีวิตผู้ได้รับพระพร” ในครั้งนี้ มีนักศึกษา เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  เข้าร่วมประมาณ  58  คน

15 ธันวาคม 2557

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันที่  3  ธันวาคม  2557  สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ   (กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ) ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม รูปแบบเป็นวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ               โดย บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในครั้งนี้ และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว  ประมาณ  150  คน 


โครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ)

วันที่ 1  ธันวาคม  2557  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ) ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ สามพราน   วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเมตตา เสียสละ และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่  และกิจกรรมป้อนอาหารให้ผู้สูงอายุ มีนักศึกษาข้าร่วมประมาณ  35  คน